Previous slide
Next slide

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2484  ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเพลง ตำบลในเมือง มีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 6” (วัดสระเพลง) หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวัฒนเกียรติ นาคะนิเวศน์ (นายบุญเกิด จ๋าพิมาย) เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนจำนวน 124 คน  ครู จำนวน 3 คน

                 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ทางราชการ ได้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 29555 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ( ปัจจุบัน หมู่ที่ 17) ถนนสุริยาอุทัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) ในเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนถนนสุริยาอุทัย ”

                 ต่อมาในปี 2516 ทางราชการได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนสุริยาอุทัย ” และในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นโรงเรียน เครือข่ายสหวิทยาเขต ( โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ) และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสหวิทยาเขต ได้เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ”


คติพจน์ประจำโรงเรียน

“ปญฺญา  นรานํ  รตฺนํ”

ปัญญาคือดวงแก้วแห่งนรชน

สีประจำโรงเรียน

“  น้ำเงิน – ชมพู ”

คำขวัญประจำโรงเรียน

“ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย”