Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกิตติยา  ชูตระกูล

ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางมะลิ  นาสะกาด

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอัมพร  ชัยฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธิกานต์  คำหล่า

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกิตติมา  อารมณ์เพียร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมุทิตา  บุตรสีตะราช

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายณัฐศิษฏ์  พากเพียร

ครูชำนาญการ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2