Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมุทิตา  บุตรสีตะราช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางมะลิ  นาสะกาด

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางอัมพร  ชัยฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธิกานต์  คำหล่า

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกิตติยา  ชูตระกูล

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุดารินีย์  เรือนใหม่

ครูชำนาญการ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายปาณัฐ สุวิทยศักดิ์

ครู

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2