Previous slide
Next slide

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

 1. นายวิชา มานะดี      ประธานคณะกรรมการ
 2. นายภิรมย์ วิเชียร      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายสมชาย ศรีตระกูล      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายณัฐวัจน์ ศรีตระกูล      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางพิสมัย สระคูพันธุ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางฐปนีย์ ศรีพินิจภัทร      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายณรงค์ เดชโฮม      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. พระครูสุตธรรมวิสิฐ      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 9. นายประเสริฐ มานะยิ่ง      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 10. นายภควัต บุญการรุณ      ผู้แทนผู้ปกครอง
 11. นายชุติพฒน์ ตันตราภรณ์      ผู้แทนศิษย์เก่า 
 12. นายสุพจน์ ศริญญามาศ      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 13. นางสาวกมลทิพย์ พัฒนพีรเดช      ผู้แทนองค์กรชุมชน
 14. นายวาทสิน ลิ้มศักดา      ผู้แทนครู
 15. นายอุทัย ชารัญจ่า      ผู้อำนวยการโรงเรียน