Previous slide
Next slide

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศิวนาถ  ค้าขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกรวิทย์  คลองโนนสูง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสุนัน  ขวัญมั่น

นักการภารโรง

นายสิทธิพร  วัชรประทีป

นักการภารโรง

นายประจวบ  เสาร์อ้วน 

นักการภารโรง