Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววัชรียา  ทนันไธสง

ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวาทสิน  ลิ้มศักดา

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางขวัญตา  เมืองมณี

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศินิชา  เหมี่ยงสันเทียะ

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวภาณินี  แก้วชื่นชัย

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมยุรี นาอ้อม

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายปรีชา ขอกรดสำโรง

ครูชำนาญการ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6