Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชนัฏฐา  บุญทิพย์

ครู

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางนาตยา  พุ่มพฤกษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนายุต  เขียวแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนงเยาว์  ลิ้มศักดา

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางนันทวัน  นวลใหม่

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายรติ  คุ้มสง่า

ครูชำนาญการ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจุฑามาศ  ทองสี

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายนิพันธ์  ชลการ

ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2