Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอารีรัตน์  เจือบุญ

ครู

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพนิตา  สมบัติสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรรธนะ  ศรีสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช

ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเอื้องสาย  เมธาพุทธิวงศ์

ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายปาณัฐ  สุวิทยศักดิ์

ครู

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายมรรควัฒน์  สวาสโพธิ์กลาง

ครู

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศิริทิพย์  หงุ่ยกระโทก

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4