Previous slide
Next slide

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิลาวรรณ  ระแวงสูงเนิน

ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางพุธชาติ  พงษ์พิมาย

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนฤมล  พันธ์รักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนายุต เขียวแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรจรินทร์  ผลนา

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณัฐธิดา  ชื่นมะเริง

ครู

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชุติมา จอดนอก

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3