Previous slide
Next slide

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568